Bennett, Martyn: Glen Lyon

Foot Stompin (CDFSR1714)

Tracks

 1. Peter Stewart, 1910
 2. Buain a' Choirce (Reaping song)
 3. Suid mar chuir mi 'n geamhradh tharram (Night visiting song)
 4. Uamh an Oir (Cave of Gold)
 5. A fhleasgaich ¨ir, leanainn thu (Young man, I'd follow you)
 6. H˛ rinn o (Unrequited love song)
 7. A Thearlaich ˛ig (Oh young Charles Stewart)
 8. Cumha Iain Gairbh (Lament for John MacLeod of Ramsay)
 9. Hi¨raibh ˛, ghrÓidh an tig thu? (Will you return, my love?)
 10. Dh, Ŕirich mi moch maduinn ChŔitinn... (Walking song)
 11. Air bhith dh˛mhsa (In praise of brothers, happy)
 12. Cumha Mhic Criomain (MacCrimmon's lament)
 13. Oran nam Mogaisean (Indian moccasin song)
 14. Fhir a, leadain thlÓth (Lad with smooth tresses)
 15. Griogal Cridhe (Glen Lyon's Lament)


Back to arb's music collection